Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten met PBH Academy voor het volgen van een opleiding of cursus.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen PBH Academy en cursist.
 • Partijen: PBH Academy en Cursist.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en toekomstige overeenkomsten die PBH Academy aangaat.
 2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding en toelating

 1. Aanmelding voor een opleiding of cursus geschiedt door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier in te dienen bij PBH Academy.
 2. PBH Academy kan toelatingseisen stellen aan Cursist.
 3. Indien Cursist in verzuim is ten aanzien van zijn of haar betalingsverplichting, is PBH Academy onder andere gerechtigd de toezending van cursusmateriaal stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van PBH Academy van de inschrijving of bij opdracht aan PBH Academy en de aanvaarding daarvan.

Artikel 5 Annulering 

 1. Cursist kan een cursus of opleiding alleen schriftelijk annuleren.
 2. Annulering door Cursist is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van de opleiding of cursus.
 3. Bij annulering door Cursist tussen vier en drie weken voor aanvang van de opleiding of cursus is Cursist 50% van de cursusprijs (te vermeerderen met btw) aan PBH Academy verschuldigd.
 4. Bij annulering door Cursist later dan drie weken voor aanvang van de opleiding of cursus is Cursist de gehele cursusprijs (te vermeerderen met btw) verschuldigd.
 5. Cursist heeft het recht een vervanger aan de opleiding of cursus deel te laten nemen, mits dit 24 uur voor aanvang van de cursus schriftelijk is gemeld aan PBH Academy

Artikel 6 Wijzigingen door PBH Academy

 1. PBH Academy heeft het recht zonder opgave van reden een opleiding of cursus op een andere datum te laten plaatsvinden. PBH Academy zal Cursist hierover schriftelijk informeren. Cursist heeft vervolgens het recht om binnen een week na dagtekening van het schriftelijk bericht de cursus kosteloos te annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
 2. PBH Academy heeft het recht om bij verhindering van een docent een gelijkwaardige vervanger in te zetten voor de betreffende cursus of opleiding. Cursist heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 3. PBH Academy heeft het recht zonder opgave van reden een opleiding of cursus te annuleren. PBH Academy zal in ieder geval tot annulering overgaan in geval er 30 dagen voor aanvang van de cursus minder dan het vermelde minimum aantal aanmeldingen zijn of bij ziekte van de docent zonder beschikbaarheid van een geschikte vervanger. Cursusgeld wat al is voldaan zal door PBH Academy aan Cursist worden terugbetaald en cursist zal hier schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. Cursist heeft naast voornoemde restitutie geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Prijzen

 1. Kosten van cursussen (vrijgesteld van BTW) staan vermeld op www.pbh.nl
 2. PBH Academy behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen.

Artikel 8 Betaling

 1. Betalingen van facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan op de door PBH Academy aangegeven bank- of girorekening. Cursist dienst het cursusgeld voorafgaand aan de cursus aan PBH Academy te hebben voldaan.
 2. In geval van niet tijdig betalen is Cursist zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke rente is Cursist ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van PBH Academy om de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.
 3. Met betalingen worden eerst de oudst openstaande posten voldaan.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

 1. PBH Academy voert de overeenkomst naar beste kunnen uit.
 2. PBH Academy bewaakt de kwaliteit van de cursus en zal hierbij aan haar inspanningsverplichting voldoen.
 3. Cursist zorgt voor het tijdig aandragen van alle gegevens aan PBH Academy die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de gegevens niet of niet tijdig aan PBH Academy zijn verstrekt, is PBH Academy niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die PBH Academy niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van PBH Academy, en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PBH Academy.
 2. Er is in ieder geval sprake van overmacht bij uitval om welke reden dan ook aan de kant van de docent of trainer waardoor de opleiding of cursus geen doorgang kan vinden.
 3. In het geval van overmacht is PBH Academy geen vergoeding aan cursist verschuldigd voor mogelijk geleden schade.
 4. Bij overmacht is PBH Academy gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder een schadevergoeding aan Cursist verschuldigd te zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Mocht er sprake zijn van onjuiste of onvolledige informatie of andere gebreken dan is PBH Academy slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door Cursist betaalde prijs voor de gevolgde cursus.
 2. PBH Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, (inhoudelijke) klachten door derden of door cliënten van Cursist, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 3. In het geval van een gebrek aan de zijde van PBH Academy heeft Cursist niet het recht de betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
 4. Indien PBH Academy naar mening van Cursist tegen hem of haar toerekenbaar tekort is geschoten, dient Cursist dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van door PBH Academy ontwikkelde opleidingsproducten komen uitsluitend toe aan PBH Academy.
 2. Het is Cursist niet toegestaan het cursusmateriaal dat is ontwikkeld ten behoeve van een door PBH Academy georganiseerde cursus, zonder toestemming van PBH Academy te verveelvoudigen, openbaar te maken, aan derden te verstrekken of in gebruik te geven of te wijzigen. Cursist heeft enkel het recht het cursusmateriaal te gebruiken voor eigen gebruik.
 3. Het is Cursist niet toegestaan om op basis van de door PBH Academy ontwikkelde cursus dan wel cursusmateriaal zelf of in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of op te zetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPBH Academy.
 4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel zal Cursist een direct opeisbare boete van € 5.000,– voor elke overtreding verschuldigd zijn aan PBH Academy, onverminderd het recht van PBH Academy op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 13 Privacy

 1. Alle gegevens die door Cursist worden verstrekt bij het inschrijven voor een opleiding of cursus worden door PBH Academy  in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie door PBH Academy.
 2. Door het inschrijven voor een opleiding of cursus geeft Cursist toestemming aan PBH Academy om deze gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Artikel 14 Toepasselijk recht 

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Op de rechtsverhouding tussen PBH Academy en cursist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd.