Privacybeleid

Privacyverklaring

1. Pro-F Academy B.V. en privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de PBH Academy van jou als bezoeker van de Website en als deelnemer van onze opleidingen verwerkt.

PBH Academy, gevestigd aan Kotkampweg 65, 7531 AS Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PBH Academy.

Kotkampweg 65, 7531 AS Enschede

053 – 851 06 94

In deze privacyverklaring lichten we toe hoe er door de PBH Academy wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Met deze gegevens bedoelen we alle gegevens die (direct of indirect) te herleiden zijn tot een natuurlijke persoon. Denk daarbij onder meer aan NAW-gegevens, e-mailadres en IP-adres.

PBH Academy verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van het bezoek aan de website, de opleidingsovereenkomst en de financiële afwikkeling daarvan.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Telefoon
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • AGB-code

Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij zorgen er dan ook voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld, alleen verwerkt als daarvoor een rechtsgrond bestaat en niet met anderen gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven, en zorgvuldig beveiligd.

2. Verwerking, doel en noodzaak

PBH Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van je inschrijving en het afhandelen van je betaling.
 • Je te kunnen schrijven, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Het doorgeven van je deelname aan het CKR of Keurmerk.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk om de opleidingen op je wensen en behoeften af te kunnen stemmen en je te kunnen informeren over (ontwikkelingen met betrekking tot) de opleiding. Ook kunnen wij hierdoor je per e-mail over soortgelijke opleidingen als waarvoor je je hebt aangemeld informeren.

Ten slotte verwerken wij persoonsgegevens om het websitegebruik te analyseren en de website te onderhouden.

De toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens kan ten allen tijde worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar academy@pbh.nl

Je persoonsgegevens kunnen met derden worden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Derden waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn:

 • Hostingdienstverlener Alientrick, gevestigd te Hengelo, op wiens servers de website draait en de persoonsgegevens en data opgeslagen worden;
 • Google L.L.C. In het kader van ons gebruik van Google Analytics ontvangt Google een deel van je IP-adres.

Waar wettelijk vereist hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met bovengenoemde ontvangers. Naast bovengenoemde ontvangers stellen wij je persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking wanneer we daartoe verplicht worden door een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel.

Na het verstrijken van de wettelijke bezwaartermijn voor de verwerkte persoonsgegevens zullen wij tot verwijdering overgaan.

Ter bescherming van je persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

3. Cookies

PBH Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Ter bescherming van je persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Wanneer je onze website bezoekt worden de technische kenmerken van je bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, een onderdeel van je IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

4. Rechten persoonsgegevens

Je hebt ten allen tijd het recht je persoonsgegevens in te zien. Mocht je van mening zijn dat je persoonsgegevens niet (meer) juist of volledig zijn, dan kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens aan te vullen, te rectificeren en/of in bepaalde gevallen, te verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Ook heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Een verzoek tot inzage, wijziging/rectificatie of een bezwaar kun je sturen naar academy@pbh.nl

Voorts heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de manier waarop er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-02-2021